ITALINOX Polska
PL EN

Ogólne warunki sprzedaży

§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) zawierają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których dostawcą jest Italinox Polska sp. z o.o., ul. Skórzewska 65, Wysogotowo k/Poznania, 62-082 Przeźmierowo, numer KRS 0000145908.
 • OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Italinox Polska sp. z o.o. w tym również umów sprzedaży zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 • OWS są dostępne dla kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży w każdym oddziale Spółki, na każde żądanie kontrahenta lub na stronie internetowej www.italinox.com.pl. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych OWS. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 • W zakresie sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę wyłączone jest stosowanie innych wzorów umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Kupującego. Brak sprzeciwu Sprzedawcy wobec jakichkolwiek innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży, jak i faktyczne wydanie towarów lub wykonanie usługi przez Sprzedawcę, nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane, jako akceptacja innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. 
 • Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§2 Terminologia

 • Sprzedający – Italinox Polska sp. z o.o., ul. Skórzewska 65, Wysogotowo koło Poznania, 62-081 Przeźmierowo, nr nip 7781027812, KRS nr 0000145908
 • Kupujący – osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.
 • Termin płatności – dzień, w którym należność za materiał staje się wymagalna.
 • Zamówienie – akceptacja oferty Sprzedającego lub inne czynności zmierzające do złożenia zamówienia na materiały.
 • Potwierdzenie zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia złożonego przez Kupującego. Musi zawierać rodzaj zamówionego materiału, jego cenę, termin realizacji zamówienia, określać miejsce i warunki dostawy oraz warunki płatności.  
 • Dzień roboczy – każdy dzień pracujący od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych ustawowych. 

§3 Sprzedaż  i realizacja zamówień

 • Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego, będącego następstwem odpowiedzi na ofertę Sprzedającego. Zmiany w treści oferty i wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych warunków dotyczących zawieranych transakcji musi mieć formę pisemną. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero po pisemnej akceptacji ewentualnych zmian przez obie strony.  Nie dopuszcza się milczącej akceptacji zmiany warunków sprzedaży. Preferujemy zamówienia przesłane drogą elektroniczną na adres email pracownika działu handlowego. 
 • Brak odpowiedzi na zamówienie Kupującego nie oznacza milczącej akceptacji przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Wszelkie potwierdzenia zamówień przekazane ustnie przez pracowników działu handlowego powinny przyjąć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 • W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn od niego niezależnych w zakresie wykonania w części lub całości umowy (jeśli przyczyna ta powstała u producenta materiału). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą ewentualną szkodę i wszelkie roszczenia Kupującego z tym związane.
 • Sprzedawca dopuszcza zmianę OWS w poszczególnych umowach sprzedaży. Wprowadzenie zmian zaakceptowanych w formie pisemnej wyłącza stosowanie OWS (tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny) pod rygorem nieważności. W zakresie nieuregulowanym w wyżej wymienionych umowach mają zastosowanie OWS. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie, że prawo własności towaru przejdzie na Kupującego w momencie całkowitej zapłaty za materiał. 
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę lub uszkodzenie materiału przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania. W przypadku powierzenia materiału przewoźnikowi, z chwilą przekazania przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty przewozu. 
 • Cena za sprzedawany materiał jest określana każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek z dnia sprzedaży. 
 • Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto w takiej walucie w jakiej została wystawiona faktura VAT bądź inny ostateczny dokument sprzedaży. 
 • Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży. Płatność uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego. Nie dotyczy płatności kartą lub gotówką w kasach Sprzedającego. 
 • Sprzedawca zastrzega, że w przypadku sprzedaży materiałów płaskich /arkuszy blach/ ich waga ustalana jest na podstawie wagi teoretycznej i wynosi 8 kg/dm3(gęstość 8kg stali na decymetr sześcienny objętości). W praktyce ciężar 1mm blachy na 1 m kw. wynosi około 8kg.
 • w przypadku zamówień specjalnych w ilościach hutniczych, ilość towaru określona w ofercie może się różnić o ±10% w stosunku do ilości końcowej. Kupujący jest zobowiązany do odebrania i zapłaty za materiał wg. wyżej wymienionej zasady. 
 • W przypadku jakichkolwiek przeterminowanych należności Kupującego wobec Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie lub opóźnić wydanie materiału do czasu uregulowania należności wraz z przysługującymi mu odsetkami. W przypadku opóźnienia należności powyżej 30 dni Sprzedający ma prawo anulować wszystkie zamówienia kupującego, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę, czyniąc bezprzedmiotowymi wszelkie roszczenia Kupującego z tym związane. 
 • Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, dokumenty dotyczące jakości i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony Towar będzie dostarczony jako standardowy towar handlowy. w takiej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 • Wydanie kopii certyfikatów materiałowych jest każdorazowo płatne.
 • Atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość Towaru, dołącza się do dostarczanego Towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie, do 5 dni od daty dostawy. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość o ile dane te nie budzą żadnych wątpliwości co do ich prawidłowości.
 • Jeżeli do czasu wydania Towaru lub wystawienia faktury, Sprzedawca nie otrzymał atestów od producenta lub swojego dostawcy, wydanie lub wysłanie atestu nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Sprzedawcę. Opisana zwłoka nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego, w tym w szczególności do wstrzymania czy ograniczenia płatności, zgłoszenia reklamacji i wysuwania innych żądań o charakterze sankcyjnym.
 • W przypadku odroczonych płatności Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego dodatkowych zabezpieczeń (weksla bądź gwarancji bankowej), przy czym forma zabezpieczeń jest każdorazowo ustalana indywidualnie. 
 • W przypadku opóźnienia zapłaty za sprzedaż przedpłatową, Sprzedający ma prawo opóźnić wydanie materiału lub całkowicie je anulować. 
 • Koszty załadunku towaru leżą po Stronie Sprzedającego, koszty rozładunku towaru leżą po stronie Kupującego.
 • Kupujący jest zobowiązany do starannego sprawdzenia materiału pod względem jakościowym, ilościowym i zgodności ze specyfikacją techniczną oraz stwierdzenia widocznych wad, w momencie jego odbioru. 
 • Kupujący zobowiązuje się do odebrania materiału przez upoważnionego przedstawiciela, który potwierdzi odbiór dostawy czytelnym podpisem na dokumencie dostawy. Niespełnienie powyższych warunków obciąża Kupującego.
 • Palety, na których jest wydawany towar podlegają zwrotowi. W przypadku braku zwrotu w przeciągu 30 dni od daty dostarczenia towaru, Sprzedający wystawi fakturę na ilość palet wydanych Kupującemu. Jeżeli palety zostały zafakturowane razem z materiałem, w przypadku ich zwrotu Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą i zwróci odpowiednią kwotę na podane przez Kupującego konto bankowe.
 • Do pakowania blach dekoracyjnych, blach z wykończeniem WIDEX oraz SUPERLUSTRO używane są mocne, grubsze i nieprzemakalne opakowania Kartonplast, usługa jest płatna, doliczana jako koszt pakowania do każdej palety z wyżej wymienionym materiałem. Jeżeli klient nie życzy sobie dodatkowego pakowania, musi to być zgłoszone przy składaniu zamówienia, brak dodatkowego opakowania wyklucza możliwość składania reklamacji na uszkodzenia powierzchni powstałe w czasie transportu do klienta.

§4 Reklamacje, rękojmia, zwroty

 • Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji na towar. Towar objęty jest gwarancją przez Producenta. 
 • Dla skuteczności dochodzenia uprawnień, Kupujący jest zobowiązany w terminie 3 dni kalendarzowych/roboczych od otrzymania zamówionego materiału dostarczyć Sprzedającemu informacje zawierające precyzyjne określenie wady materiału, jego ilości i wagi, cechy, nr wytopu oraz numeru dokumentu sprzedaży. Dotyczy to tylko i wyłącznie materiału, który nie został przez Kupującego przetworzony. 
 • W przypadku zakupu towaru, którego powierzchnia jest zabezpieczona folią, Kupujący ma obowiązek sprawdzić w chwili odbioru towaru, czy folia nie została w żaden sposób zniszczona. W przypadku zamówienia towaru o powierzchni szlifowanej lub polerowanej zabezpieczonej folią, Kupujący ma obowiązek sprawdzić jakość powierzchni na wydzielonym fragmencie materiału.
 • Zawiadomienie o wadzie materiału musi być złożone w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się do okazania reklamowanego towaru na każde życzenie Sprzedającego. Jeżeli materiał został przetworzony odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru wygasa. 
 • Brak zgłoszenia reklamacji w terminie określonym w § 4 punkt 2 lub brak wymaganych informacji spowoduje utratę przez Kupującego możliwości dochodzenia roszczeń. 
 • Reklamacja materiału nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą faktury lub innego dokumentu zakupu. 
 • Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 • Sprzedawca nie doradza w kwestii prawidłowego doboru danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
 • W przypadku wyrobów płaskich odpowiedzialność sprzedającego za jakość i stan powierzchni ogranicza się tylko do jednej strony. Druga strona wyrobu może posiadać przebarwienia, zarysowania i inne skazy wynikające z procesu technologicznego podczas produkcji.
 • W przypadku zwojów blach szlifowanych dopuszcza się, że z przyczyn technicznych pierwsze i ostatnie 5 metrów nie będzie wyszlifowane.
 • Zwroty towaru są akceptowane tylko w przypadku, gdy towar nie został w żaden sposób uszkodzony i rozpakowany. Sprzedawca może zaakceptować zwrot towaru do 3 dni od daty jego zakupu i tylko w sytuacji, gdy dotyczy on zwrotu towaru standardowego a nie pociętego czy też obrobionego zgodnie z zamówieniem klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztu zwrotu. Koszt zwrotu określany jest indywidualnie, w zależności od sytuacji.

§5 Ochrona danych osobowych

 • Na potrzeby realizacji Umowy Strony mogą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zakresie wynikającym z postanowień w nim zawartych.
 • Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Strony oświadczają, że przekazane dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako administratorzy tych danych osobowych są upoważnione do ich udostępniania.
 • Strony oświadczają, iż wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, które to środki zabezpieczają je w należyty sposób.

§6 Postanowienia końcowe

 • Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.
 • Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami jest Poznań.
 • Wszelkie ewentualne spory oraz/lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, w szczególności wynikających lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, a także dochodzeniem przez Sprzedawcę zapłaty odsetek (not odsetkowych) od nieterminowo dokonanej zapłaty przez Kupującego rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne w Poznaniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 • Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.