ITALINOX Polska
PL EN

Polityka prywatności

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Italinox-Polska Sp. z o.o.

Jak zapewne już Państwo wiedzą, 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i są przetwarzane na opisanych niżej zasadach.

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Italinox-Polska Sp. z o.o. ma zastosowanie do danych otrzymanych:

  • osobiście (pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy)
  • poprzez formularze elektroniczne
  • w ramach kontaktów handlowych, umów z klientami lub dostawcami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli Italinox-Polska Sp. z o.o. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.)

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Italinox-Polska Sp. z o.o., Wysogotowo ul. Skórzewska 65; 62-081 Przeźmierowo

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Italinox-Polska Sp. z o.o. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Italinox-Polska Sp. z o.o., Wysogotowo ul. Skórzewska 65; 62-081 Przeźmierowo Mail: rodo@italinox.com.pl

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kontakty handlowe”

Italinox-Polska Sp. z o.o. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez wizytówki, w efekcie dotychczasowej współpracy, formularze elektroniczne lub w czasie targów/konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Italinox-Polska Sp. z o.o.

Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „Baza kontaktów” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych, realizacji umowy oraz rozsyłania życzeń świątecznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Dane ze zbioru „kontakty handlowe” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. Malta Office Park, Bud. F, ul. abpa A. Baraniaka 88 61-131 Poznań oraz podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Italinox-Polska Sp. z o.o. zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych: - CEL: realizacja umowy lub zamówienia,

- PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a Italinox-Polska Sp. z o.o., dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

- CEL: kontakty biznesowe,

- PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Przedstawiciele spółki Italinox-Polska Sp. z o.o. mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty Italinox-Polska Sp. z o.o., zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez Italinox-Polska Sp. z o.o. lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności Italinox-Polska Sp. z o.o. oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności Italinox-Polska Sp. z o.o..

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółki Italinox-Polska Sp. z o.o. mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

- CEL: odpowiedź na zapytanie,

- PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

W przypadku przekazania zapytania w dowolnej formie, np. e-mail, telefon, portal społecznościowy, wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania.

- CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, - PODSTAWA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kandydaci do pracy”

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy”. Podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 6 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

- CEL: prowadzenia postępowania rekrutacyjnego - PODSTAWA: wyrażona przez Pana/Panią zgoda

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „pracownicy” – dotyczy również byłych pracowników spółki Italinox-Polska Sp. z o.o.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzanie w zbiorze pn. „Pracownicy”. obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy. Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw. Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy (art. 221) jest obowiązkowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy

Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. Malta Office Park, Bud. F, ul. abpa A. Baraniaka 88 61-131 Poznań oraz uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, zdjęcie) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/ teren zakładu.

- CEL: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.

- PODSTAWA: przepisy Kodeksu Pracy (art. 221)

- CEL: realizacja zadań pracodawcy wynikających z przepisów nadrzędnych oraz obowiązującego Regulaminu Pracy

- PODSTAWA: zgoda pracownika

Oprócz danych, których podanie jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, w zbiorze „Pracownicy” zbierane i przetwarzane mogą być również inne dane, których zbieranie i przetwarzanie oparte jest o Pana/Pani dobrowolnie wyrażoną zgodę np. nr rachunku bankowego. W tych przypadkach, oprócz praw wymienionych powyżej przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania zgody w każdym czasie.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, na terenie firmy zamontowany jest monitoring rejestrujący obraz. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni.

Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/ teren zakładu.

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „współpracownicy”

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Osoby współpracujące” dla celów realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i spółką Italinox-Polska Sp. z o.o.. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw.

- CEL: realizacja realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i spółką Italinox-Polska Sp. z o.o. - PODSTAWA: umowa cywilnoprawna

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do danych;

2. sprostowania danych;

3. usunięcia danych;

4. ograniczenia przetwarzania danych;

5. przenoszenia danych;

6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);

7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda) w zakresie wynikającym z rozporządzenia RODO

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych.